- Visualiser le barrage de Täsch avec Google Earth
- Cartographie

- Infanteriewerk Täsch Rechts A9160
- Fortin Täsch Rechts

- Infanteriewerk Täsch Links A9164
- Abri de Täsch- Retour