- Blockhaus 1 du Petershecke
- Blockhaus 2 du Petershecke
- Blockhaus 3 du Petershecke
- Blockhaus 4 du Petershecke
- Blockhaus 5 du Petershecke

- Chambre de coupure 14A

- Observatoire du Mutscherberg
- Central d'observation du Mutscherberg- Retour